Privacy Statement


V3 06-04-2021 | 10:53:43

Privacy Statement 

 
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door online collectanten, sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Hersenstichting websites. 

 Hersenstichting is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Hersenstichting bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Hersenstichting de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. De Hersenstichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt. Ook houdt de Hersenstichting zich aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goededoelenorganisaties. En de Hersenstichting is gerechtigd het DDMA Privacy Waarborg te voeren. 

Deze website is gemaakt met Digicollect of Kentaabeide een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG ‘Verwerker’. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Hersenstichting heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen. 

 

Doel verwerking van joupersoonsgegevens 

Via deze website verwerkt Hersenstichting (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het aanmaken en beheren van een actiepagina of online collectebus en tot stand brengen en uitvoeren van een online donatie, sponsoring, gift, donateurschap of crowdfunding 
  Hersenstichting legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien je met Hersenstichting in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Hersenstichting als sponsor, donateur, actiestarter, deelnemer aan acties of evenementen of online collectant. 
 • Het informeren over activiteiten 
  Hersenstichting houdt online collectanten, sponsoren, donateurs, deelnemers, actiestarters en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Hersenstichting zal je altijd voorafgaand toestemming vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Hersenstichting kan je in e-mailings ook om (financiële) steun vragen. 
 • Het optimaliseren van de website en e-mail 
  Om de inhoud van de e-mails van Hersenstichting te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Hersenstichting om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de Hersenstichting websites worden ook cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement. 
 • Het verbeteren van dienstverlening 
  Hersenstichting gebruikt het e-mailadres van online collectanten, sponsoren, donateurs, deelnemers, actiestarters en andere geïnteresseerden in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren. 
 • Social media advertentie-mogelijkheden 
  Hersenstichting gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kun je jezelf afmelden voor advertenties of jouw voorkeuren wijzigen. 
   

Verwerking persoonsgegevens 

De Hersenstichting verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer je een online collectebus aanmaakt, je inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan de Hersenstichting je om persoonsgegevens vragen. Dit doet de Hersenstichting ook als jij je registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. 

 Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de Hersenstichting website jonger is dan 16 jaar, zal de Hersenstichting, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Hersenstichting niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens. 

 

Verstrekking aan derden 

De Hersenstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hersenstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Hersenstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hersenstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij deze persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hersenstichting. De Hersenstichting verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen. 

 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens 

De Hersenstichting draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Hersenstichting of door de Hersenstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. 

 

Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Hersenstichting de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. 

 

Betaling 

Voor het uitvoeren en verwerken van giften en donaties schakelt de Hersenstichting, via haar verwerker Kentaa, Mollie in. Mollie verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en jouw bank of creditcard-aanbieder. Mollie krijgt daarmee inzage in jouw betaalgegevens. Hersenstichting respectievelijk Kentaa heeft met Mollie een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Mollie om voor de bescherming jouw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd. 

 

Jouw gegevens bij online collectanten, actiestarters, deelnemer en projectleiders 

Indien jij een donatie doet, verkrijgt de betreffende online collectant/actiestarter/deelnemer die je sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingsactie, inzage in jouw contactgegevens en jouw donatie in het geval je deze gegevens via deze website hebt ingevoerd. Jouw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de online collectant/actiestarter/deelnemer/projectleider en het sturen van een bedankje. De bepalingen zijn op deze verwerking van jouw persoonsgegevens onverkort van toepasing. 

 

Recht op inzage, correctie, verwijdering en uitschrijving 

Je kan op elk moment, kosteloos, inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen, deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. In geval je een inlogaccount hebt voor deze website, kun je, nadat je bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al je persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. Je kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien je geen inlogaccount hebt, kun je met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen. De Hersenstichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

 

In het geval je Hersenstichting vraagt om jouw gegevens uit haar database te wissen, zal Hersenstichting daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van jouw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Als aan jouw verzoek tot het wissen van jouw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Hersenstichting je over de reden daarvan. 

 

Jouw gegevens kunnen door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over activiteiten, projecten, producten en behaalde resultaten. Ook kunnen wij je opnieuw om een donatie vragen. Dit kan gebeuren per post, e-mail, telefoon of sms. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail of brief sturen en duidelijk aangeven wat je wel of niet wenst te ontvangen. 

 

Je kunt deze richten aan: 

Hersenstichting 

Postbus 191 

2501 CD Den Haag 

info@hersenstichting.nl  

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Hersenstichting in algemene zin, zowel bij de Hersenstichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of uitschrijving. In dat geval hebt je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  

 

Taal 

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Het is vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er verschil is tussen de Engelse of Franse taalversie en de Nederlandse versie prevaleert de Nederlandse versie van dit Privacy Statement. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG. 

 

Vragen 

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan:  

Hersenstichting 

Postbus 191 

2501 CD Den Haag 

070 – 360 48 16 

info@hersenstichting.nl